Algemene voorwaarden

  1. ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. (hierna ook ons/wij) uitgebracht, alle overeenkomsten die Emmer schroot en metaalhandel b.v. met haar verkopers aangaat en alle materialen die verkoper aan ons levert. Onder “verkoper” wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die materialen aan Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. levert, in de ruimste zin des woords en op welke wijze dan ook.

1.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

1.3. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op een offerte en/of overeenkomst, dan zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op alle nieuwe of daaruit voortvloeiende offertes en/of overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling, een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.

1.5. Algemene voorwaarden die door verkoper worden gehanteerd, zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. is ingestemd.

1.6. Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.7. Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met verkoper gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

1.8. Iedere communicatie tussen Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. en verkoper kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door verkoper.

  1. OFFERTE EN OVEREENKOMST

2.1. Alle offertes van Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en zijn gebaseerd op de door of namens verkoper verstrekte informatie en op de op dat moment geldende dagprijs. De prijsopgave geeft slechts een indicatie en er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand nadat een door verkoper mondeling dan wel schriftelijk verstrekte opdracht schriftelijk door Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. is bevestigd middels een opdrachtbevestiging. Voor zover door ons een offerte is uitgebracht, vormt de opdrachtbevestiging een aanvulling op de offerte en daarmee een onlosmakelijk geheel. Voor zover de tekst van de overeenkomst strijdig is met de tekst van de offerte prevaleert de tekst van de overeenkomst. Een overeenkomst is tevens tot stand gekomen indien Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. reeds met de uitvoering van de opdracht is begonnen, ook indien die opdracht niet schriftelijk door ons is bevestigd.

2.3. Mondelinge toezeggingen van onze medewerkers of van derden binden ons niet, tenzij deze schriftelijk door ons bevestigd worden of wij reeds met de uitvoering zijn begonnen.

2.4. Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. hanteert een acceptatiebeleid dat op haar website geraadpleegd kan worden. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten ontleend worden. Voor het actuele acceptatiebeleid dan wel het acceptatiebeleid in een bepaalde situatie dient contact opgenomen te worden Emmer Schroot en Metaalhandel b.v.

2.5. Het acceptatiebeleid kan na het tot stand komen van de overeenkomst gewijzigd worden, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde milieuvoorschriften. Bij een wijziging van het acceptatiebeleid na het tot stand komen van de overeenkomst zijn wij gerechtigd de overeenkomst te wijzigen conform het nieuwe acceptatiebeleid.

2.6. In onze offertes en overeenkomsten voorkomende evidente verschrijvingen binden ons niet; wij zijn ter zake steeds tot aanpassing gerechtigd.

  1. UITVOERING OVEREENKOMST

3.1. Partijen zullen op de wijze als opgenomen in de overeenkomst uitvoering geven aan de overeenkomst, tenzij het acceptatiebeleid na het tot stand komen van de overeenkomst is gewijzigd.

3.2. Verkoper garandeert dat de metalen, die zij verkoopt, geheel in overeenstemming zijn met de opgegeven specificaties, dat de metalen vrij zijn van explosieve en ontvlambare stoffen, van chemische verontreinigingen, nucleaire besmetting en radioactief materiaal, asbest en andere stoffen of materialen die de volksgezondheid op welke wijze dan ook kunnen bedreigen en dat de goederen zijn ontdaan van andere materialen dan metalen, zoals glas en grond.

3.3. Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. is te allen tijde gerechtigd om materialen te weigeren dan wel terug te sturen, indien zij van mening is dat verkoper in strijd heeft gehandeld met hetgeen bepaald in het tweede lid van dit artikel dan wel is zij gerechtigd om de materialen te ontdoen van niet gewenste metalen of niet-­metalen elementen. Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. is gerechtigd om alle kosten die zij voor het terugsturen dan wel het verwijderen moet maken aan verkoper door te belasten.

3.4. Indien partijen zijn overeengekomen dat Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. zorg draagt voor transport van de materialen van verkoper, dan dienen de materialen op het afgesproken tijdstip gereed te staan voor transport.

3.5. Indien de materialen niet gereed staan of indien de chauffeur beoordeelt dat de materialen, als gevolg van een doen of nalaten aan de zijde van verkoper niet vervoerd kunnen worden, dan zal hij de materialen niet meenemen. Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. is gerechtigd om alle kosten die zij als gevolg hiervan heeft moeten maken aan verkoper door te belasten.

3.6. Indien Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. het vervoer van de materialen verzorgt, dan gaat het risico van de materialen op ons over op het moment dat de materialen het terrein van Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. hebben bereikt en door ons zijn gecontroleerd en geaccepteerd.

3.7. Indien verkoper zorgdraagt voor vervoer van de materialen, dan gaat het risico van de materialen over op het moment dat de materialen zich op het terrein van Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. bevinden en wij hebben aangegeven de materialen te hebben gecontroleerd en geaccepteerd.

  1. BRUIKLEEN CONTAINER

4.1. Indien dat is overeengekomen, zal Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. een of meerdere containers bij verkoper plaatsen ten behoeve van het inzamelen van de materialen.

4.2. Verkoper krijgt voornoemde container uitsluitend in bruikleen. Emmer Schroot en metaalhandel b.v. blijft derhalve te allen tijde eigenaar en gerechtigd om over de container te beschikken.

4.3. Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. kan een borgsom van verkoper verlangen alvorens de container te plaatsen.

4.4. Verkoper mag de container uitsluitend gebruiken voor de opslag van materialen, welke zijn bestemd voor Emmer Schroot en metaalhandel b.v.. 1 Algemene voorwaarden ­ Emmer Schroot en Metaalhandel b.v.

4.5. Gedurende de periode dat de container ter beschikking van verkoper is, draagt verkoper het volledige risico, onder andere doch niet uitsluitend in het geval de container ontvreemd of beschadigd wordt.

4.6. Verkoper is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. door de container lijdt in de periode dat deze zich bij verkoper bevindt.

  1. BEPALING PRIJS EN BETALING

5.1. Na ontvangst van de materialen, stelt Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. binnen een redelijke termijn de kwaliteit en de kwantiteit van de materialen vast, waarna zij aan verkoper haar prijs kenbaar maakt. De prijs komt tot stand na beoordeling van de kwaliteit en kwantiteit van de materialen en is daarnaast afhankelijk van de dagprijs van de betreffende materialen, zoals die geldt op de dag dat de overeenkomst wordt gesloten.

5.2. Indien verkoper niet akkoord gaat met de vastgestelde prijs, dan dient hij dit binnen 24 uur nadat hij onze prijsopgave of de creditfactuur heeft ontvangen aan ons kenbaar te maken. Na verloop van die termijn, wordt de prijsopgave bindend, hetgeen betekent dat verkoper de materialen voor de genoemde prijs aan ons moet verkopen.

5.3. Indien verkoper niet akkoord gaat, dient hij er zelf zorg voor te dragen dat de materialen binnen 7 dagen van ons terrein worden afgevoerd volgens geldende eisen en voorschriften. Blijft verkoper hiermee in gebreke, dan zullen wij de materialen op kosten van verkoper aan haar retourneren.

5.4. Na het verbindend worden van de prijs als bedoeld in artikel 5.2. tracht Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. het aan verkoper verschuldigde bedrag binnen 30 dagen aan verkoper uit te keren. Het betreft hier echter geen fatale termijn en wij zullen pas in verzuim komen te verkeren, indien wij door verkoper na het verstrijken van voornoemde 30 dagen in gebreke worden gesteld en ons een redelijke termijn wordt geboden om alsnog aan onze verplichting jegens verkoper te voldoen.

5.5. Wij zijn gerechtigd om de vorderingen die verkoper op ons heeft te verrekenen met vorderingen die wij op verkoper hebben. Verkoper is niet gerechtigd vorderingen met ons te verrekenen.

5.6. De door ons genoemde prijzen zijn steeds gesteld in de Euro, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en steeds exclusief omzetbelasting (BTW) en andere daarmee gelijk te stellen heffingen.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. is nimmer aansprakelijk voor schade die verkoper lijdt, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan onze zijde.

6.2. Verkoper staat ervoor in dat de materialen ontdaan zijn van de stoffen en materialen als genoemd en bedoeld in artikel 3.2. Indien de door verkoper verkochte materialen deze stoffen en/of materialen wel bevatten, dan is verkoper aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. lijdt, waaronder begrepen alle directe en indirecte schade die onze medewerkers, onze afnemers of derden lijden.

6.3. Verkoper is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, die wij, dan wel onze medewerkers, dan wel onze afnemers, dan wel derden lijden doordat verkoper in strijd handelt met een van de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

6.4. De aansprakelijkheid van verkoper kan niet beperkt worden.

6.5. Indien verkoper, op grond van het toepasselijke recht, van deze Algemene Voorwaarden, dan wel op grond van enige overeenkomst aansprakelijk is en wij worden in dat kader door een afnemer en/of een derde aangesproken, dan zal verkoper ons volledig vrijwaren en alle door ons geleden schade vergoeden, waaronder de kosten die wij moeten maken in een juridische procedure.

6.6. Het betreden van ons terrein door verkoper of een door deze ingeschakelde derde geschiedt voor eigen rekening en risico.

  1. OPSCHORTEN/ONTBINDEN OVEREENKOMST

7.1. Indien verkoper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar uit enige met ons gesloten overeenkomst, waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken, mocht voortvloeien of Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. reden heeft om aan te nemen dat verkoper niet behoorlijk of niet tijdig zal voldoen aan enige verplichting die uit hoofde van een tussen Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. en verkoper gesloten overeenkomst op verkoper rust, zoals, doch niet uitsluitend in geval surseance van betaling aan verkoper wordt verleend, het faillissement van verkoper wordt aangevraagd of het bedrijf van verkoper wordt stil gelegd of geliquideerd, wordt verkoper geacht van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met verkoper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende verklaring, zulks zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, alles onverminderd de ons verder toekomende rechten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.

7.2. Indien wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst geheel of ten dele ontbinden, zullen wij de opdrachtgever een factuur sturen voor de tot op dat moment uitgevoerde werkzaamheden dan wel de geleverde diensten.

7.3. In alle in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen zijn onze vorderingen, welke wij op verkoper hebben en/of aldus verkrijgen, dadelijk, ineens en volledig opeisbaar.

  1. OVERMACHT

8.1. Emmer Schroot en Metaalhandel b.v. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van ons komt.

8.2. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat daardoor voor verkoper een recht op schadevergoeding ontstaat.

8.3. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kunnen wij een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever, zonder dat daarvoor voor opdrachtgever een recht op schadevergoeding ontstaat.

  1. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

9.1. Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de uitgebrachte offertes en/of met ons gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van onze woonplaats.